Des de la Barqueta també pots accedir als següents cursos de formació:

Tècnic superior d’educació infantil (a distància)

L’educació és una de les àrees professionals amb millors perspectives de futur. Des de la Barqueta et facilitem l’accés a un programa dirigit a formar professionals especialitzats en l’atenció específica a nens. Si sempre has volgut treballar amb nens de 0 a 3 anys, ara tens l’oportunitat d’obtenir el teu títol oficial.

Més informació

Destinataris

Totes aquelles persones que amb experiència o sense ella vulguin adquirir els coneixements essencials per exercir aquesta professió o bé perfeccionar la seva tasca diària i promocionar-se laboralment.

Objectius

 • Programar, dissenyar i dur a terme activitats d’intervenció educativa i d’atenció social amb la infància i les seves famílies.
 • Usar recursos i procediments per a donar resposta a les necessitats dels nens, de les nenes i de les famílies que requereixen la participació d’altres professionals o serveis.
 • Actuar davant de contingències, transmetent seguretat i confiança.
 • Avaluar el procés d’intervenció i els resultats obtinguts, gestionant la documentació associada i transmetent la informació.
 • Mantenir actualitzats els coneixements científics i tècnics relatius a la seva activitat professional, usant els recursos existents per l’aprenentatge al llar de tota la vida.

Requisits

 • Tenir 20 anys o 19 (per qui acrediti tenir un títol de Tècnic en Grau Mig relacionat) i estar en possessió d’alguna de les següents titulacions:
 • Títol de batxillerat
 • Haver superat el COU (Curs d’Orientació Universitària) LOGSE.
 • Títol de Tècnic (Formació Professional de Grau Mig)
 • Títol de FP2 tècnic especialista o equivalent.
 • Títol de cicle Formatiu de Grau Superior.
 • Tenir superada la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).
 • Haver superat la proba d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys.
 • Titulació Universitària.

Sortida professional

Podràs treballar en el sector de l’educació formal i no formal i en el sector de serveis socials d’atenció a la infància, més concretament com:

 • Educador/a infantil de primer cicle d’educació infantil.
 • Educador/a en institucions i/o programes específics de treball amb menors (0-6 anys) en situació de risc social, o en entorns de recolzament familiar.
 • Educador/a en programes o activitats de lleure amb menors (0-6 anys) com ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius, centres de lleure, granges escola, etc.

Programa formatiu

 • Módul 1: Didàctica de l’educació infantil.
 • Módul 2: Autonomia personal i salut infantil.
 • Módul 3: El joc infantil i la seva metodologia.
 • Módul 4: Expressió i comunicació.
 • Módul 5: Desenvolupament cognitiu i motor.
 • Módul 6: Desenvolupament soci-afectiu.
 • Módul 7: Habilitats socials.
 • Módul 8: Intervenció amb famílies i atenció a menors en risc social.
 • Módul 9: Projecte d’atenció a la infància.
 • Módul 10: Primers auxilis.
 • Módul 11: Formació i orientació laboral (F.O.L.).
 • Módul 12: Empresa e iniciativa emprenedora.

Titulació obtinguda

Superant les proves lliures, d’acord amb lo establert en el Real Decret 1538/2006, del 15 de desembre, que regula la Formació Professional, obtindràs el teu títol oficial i a més el Diploma en Educació Infantil de Campus Superior.

Durada

La durada és de 1.600 hores + 380 hores de pràctiques.

Preu

El preu és de 1.450 euros.

Curs superior de direcció i gestió de centre d’educació infantil (Presencial)

El director o la directora d’un centre infantil (0-3 anys) és el màxim responsable i per tant és l’encarregat de la gestió del centre amb el que això comporta: administració, relacions institucionals, recursos humans i materials, projecte educatiu, seguretat, horaris, organització de serveis, avaluació…

Aquest curs  té la finalitat d’aportar els coneixements, habilitats i estratègies de direcció de centres d’educació infantil amb un alt nivell de responsabilitat.

Més informació

Destinataris

Professionals de l’Educació Infantil i persones interessades en la gestió de centres de menors (0-3 anys).

Objectius

 • Dirigir eficaçment i amb lideratge un centre d’educació infantil (0-3 anys).
 • Conèixer el marc normatiu i legal de referència sobre l’Educació Infantil.
 • Adquirir les pautes necessàries per elaborar un projecte educatiu de centre inclusiu, basat en el benestar dels nens i les nenes i del seu desenvolupament integral.
 • Desenvolupar activitats de Riscos Laborals en centres.
 • Desenvolupar les competències de gestió de personal.
 • Desenvolupar habilitats i estratègies necessàries per a la direcció i la gestió d’una guarderia de qualitat i amb una bona gestió de recursos perquè sigui viable.

Requisits

El present curs va dirigit a tots aquells  mestres d’Educació Infantil, Educació Primària o Secundària, Psicòlegs, Pedagogs, Psicopedagogs, i, en general, qualsevol titulat Universitari interessat en formar-se per adquirir els coneixements necessaris per dur a terme un exercici de gestió de l’aula i del centre d’educació infantil (0-3 anys) de qualitat, i innovador.

Sortida professional

Podràs dirigir la teva pròpia guarderia competentment amb la seguretat d’haver assolit els coneixements i les habilitats necessaris per fer-ho.

A més, si ho desitges, podràs obrir una franquícia amb la Barqueta de Colors S.L. i beneficiar-te dels avantatges del franquiciat a més de gaudir d’ un descompte per haver fet el curs de director amb nosaltres.

Programa formatiu

 • Módul 1: Direcció de Centres d’Educació Infantil i Marc legal.
 • Módul 2: La documentació de centre.
 • Módul 3: Estratègies de direcció i lideratge.
 • Módul 4: Organització escolar.
 • Módul 5: Innovació i Desenvolupament d’un centre per a l’equitat i la qualitat educatives.
 • Módul 6: L’educació Inclusiva i l’atenció a la diversitat.
 • Módul 7: Intervenció amb famílies i atenció a menors en risc social.
 • Módul 8: L’espai tutorial.
 • Módul 9: La gestió de serveis vinculants.
 • Módul 10: L’avaluació escolar.
 • Módul 11: La gestió del conflicte i el treball de les emocions.
 • Módul 12: Gestió estratègica, econòmica i comercial.

Titulació obtinguda

Superant el curs rebràs un Diploma que acreditarà que has fet el curs Superior de Direcció i gestió de Centres d’Educació Infantil a Campus Superior sota la supervisió de la Barqueta S.L.

A més de l’Acreditació de Primers Auxilis en Educació Infantil.

Durada

La durada és de 350 hores + 60 hores de pràctiques.

Preu

El preu és de 1.950 euros.

Curs de primers auxilis per a professionals d’educació infantil (Presencial i a distància)

L’objectiu principal d’aquest curs és adquirir els coneixements més elementals per a poder oferir una ajuda eficaç als lactants i nens i nenes que han sofert una situació d’emergència per accident o malaltia, per afrontar amb la màxima seguretat les primeres actuacions que es duran a terme.

Més informació

Destinataris

Professionals de l’Educació Infantil.

Objectius

Amb aquest curs es pretén identificar i resoldre situacions d’urgència vital; aprendre a prevenir accidents; i aplicar els procediments i les tècniques més adequades en autoprotecció i suport als primers auxilis en bebès i nens.

Durada

La durada és de 10 hores.

Preu

El preu és de 60 euros.

Estàs interessat?

Formació per a professionals a la Barqueta de Colors

Si ets un professional de la educació infantil i estàs interessat en alguna de les opcions que et proposem, posa’t en contacte amb nosaltres i informa’t de com accedir als nostres cursos.

Share This